Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Loonstra Computer Services betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2 Naast deze algemene voor waarden kan Loonstra Computer Services aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Loonstra Computer Services niet geaccepteerd.

1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij Loonstra Computer Services.

1.5 Loonstra Computer Services houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes opgesteld door Loonstra Computer Services zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2 Prijsvermeldingen op de Loonstra Computer Services internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten met Loonstra Computer Services komen pas dan tot stand wanneer Loonstra Computer Services een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Loonstra Computer Services heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Loonstra Computer Services internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De artikelen van Loonstra Computer Services worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Loonstra Computer Services.

5.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Loonstra Computer Services geleverde goederen of diensten vooruit betaald te worden op rekeningnummer 81.67.133 t.n.v. Loonstra Computer Services te Duiven.

5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 Niet tijdige betaling geeft Loonstra Computer Services het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

5.6 Loonstra Computer Services is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Loonstra Computer Services te verrichten prestaties.

5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Loonstra Computer Services verrekening van facturen toe te passen.

5.8 Door Loonstra Computer Services in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

5.9 Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1 De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Loonstra Computer Services.

6.2 Loonstra Computer Services is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Loonstra Computer Services behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Loonstra Computer Services aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Loonstra Computer Services ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Loonstra Computer Services van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Loonstra Computer Services en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Loonstra Computer Services is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Loonstra Computer Services of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames

9.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan Loonstra Computer Services. Na het verstrijken van deze termijn wordt Loonstra Computer Services geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Loonstra Computer Services er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

9.3 Indien een reclame door Loonstra Computer Services gegrond wordt bevonden, kan Loonstra Computer Services overgaan tot het volgende: A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen. B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Loonstra Computer Services worden afgegeven. C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

9.4 De afnemer dient in alle gevallen Loonstra Computer Services de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

9.5 Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie

10.1 Loonstra Computer Services verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van twee (2) jaar, tenzij anders overeengekomen. Uitgezonderd hierop zijn garantie aanspraken met betrekking tot die onderdelen waarop de betreffende Merk/leverancier andere garantievoorwaarden hanteert, zoals harddisk’s, cd rom spelers/branders, dvd spelers/branders, printers en scanners en foto en video apparatuur. Hierop geldt een maximale garantieduur van 1 jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen binnen 1 maand na aankoopdatum tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal één (1) maand na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Geleverde systemen worden door Loonstra Computer Services zichtbaar en onzichtbaar verzegeld. Bij verbreken van deze verzegeling valt uw garantie altijd terug naar 1 jaar, ongeacht hetgeen bij bestelling of levering is overeengekomen. Betalingen om de garantie te verlengen worden in voorkomend geval nooit geretourneerd.

10.2 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Loonstra Computer Services op te geven adres.

10.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de klacht het gevolg is van verwaarlosing of gebrek aan onderhoud, zoals bijvoorbeeld sterk vervuilde ventilatoren.

B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het Loonstra Computer Services garantiezegel en/of serienummer.

C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Loonstra Computer Services zijn verricht.

D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.

G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Loonstra Computer Services echter geen defect geconstateerd kan worden.

H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.

10.4 Door reparatie en/of vervanging van een artikel vangt de garantietermijn niet opnieuw aan. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven.

Artikel 11 Handelsmerk

11.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Loonstra Computer Services afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Loonstra Computer Services blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering/ het betreffende onderdeel.

12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Loonstra Computer Services in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Loonstra Computer Services niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Loonstra Computer Services.

12.3 De afnemer vrijwaart Loonstra Computer Services te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gaan in per 1 januari 1999.